Metbugat we metbugat

 • Gözlegler, 2-nji görnüşli süýji keseliniň töwekgelçiligini azaldýar
  Iş wagty: Noýabr-17-2022

  BY: Cara Rosenbloom Fiziki taýdan işjeň bolmak, 2-nji görnüşli süýji keseliniň döremek howpuny azaltmaga kömek edip biler.Süýji keselini bejermekde geçirilen soňky gözleg, has köp oturýan aýallara garanyňda has köp ädim ätýän aýallaryň süýji keseliniň döremek töwekgelçiliginiň pesdigini ýüze çykardy.1 Metabolites theurnalynda geçirilen gözlegde ...Koprak oka»

 • Näme üçin has köp erkek Pilatesiň ýol bermeli - Riçard Osman ýaly
  Iş wagty: Noýabr-17-2022

  : Azan: Cara Rosenbloom, manysyz alyp baryjy Prudence Wade-ä aýdyşy ýaly, görünişinden has kyn.Riçard Osman 50 ýaşyny doldurandan soň, özüne göwni ýetýän maşk görnüşini tapmalydygyna düşündi we ahyrsoňy reformaçy Pilates bilen ylalaşdy.“Men şu ýyl Pilates bilen meşgullanyp başladym, bu bolsa ...Koprak oka»

 • EWG 2022-nji ýylda hapa onlarça sanawy täzeleýär - ulanmalymy?
  Iş wagty: Noýabr-17-2022

  Daşky gurşaw boýunça iş topary (EWG) ýakynda her ýyl alyjylaryň önümdäki pestisidler boýunça gollanmasyny neşir etdi.Gollanmada iň köp pestisid galyndylary bolan on iki miwäniň we gök önümleriň Hapa Dozen sanawy we iň pes pestisid derejesi bolan Arassa On bäş önüm sanawy ....Koprak oka»

 • 2023 IWF Öňünden hasaba alynmak!
  Iş wagty: 25-2022-nji oktýabr

  2023 IWF deslapky hasaba alyş resmi taýdan açyldy!Ilki bilen hasaba alynmagyňyzy haýyş edýäris!Öňünden hasaba alyş baglanyşygy 2014-nji ýylyň birinji ýylynda, diňe çaga ýaly kör bolup büdräp bilýän ýaş ýaly ýaş bolduk;2018-nji ýylyň bäşinji ýyly, asyl nusgasy bolan ýetginjek ýaly bolduk ...Koprak oka»

 • 2023 IWF-iň 10 ýyllygy gutly bolsun!
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  2014-nji ýylyň birinji ýylynda, ýaňy kör bolup büdremek üçin çaga ýaly gezip bilýän ýaş;2018-nji ýylyň bäşinji ýyly, asyl islegi bilen, üýtgewsiz erk bilen öňe saýlanan ýetginjek ýaly bolduk;2023-nji ýylyň onunjy ýyly, biz berk we asuda güýçli ýaşlara meňzeýäris ...Koprak oka»

 • 2023 IWF-de geçiş we innowasiýa
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  Sanly intellekt, geçiş we innowasiýa Hytaý (Şanhaý) halkara saglygy goraýyş, saglyk, bedenterbiýe sergisi sanly intellektiň we giňişleýin sportyň täze mümkinçiligini üpjün eder, ylym we tehnologiýanyň saglyk elementlerini ýygnap, önümleriň çeşmelerini görkezer, ...Koprak oka»

 • Serginiň gerimi we gat meýilnamasy
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

       Koprak oka»

 • EKSPITOR HYZMATLARY
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  1.Platform mahabaty IWF-iň hytaý dilinde resmi web sahypasy: https: //www.ciwf.com.cn/ Iňlis dilinde IWF resmi web sahypasy: https: //www.ciwf.com.cn/en/ Sergi önümlerini we hyzmatlaryny mahabatlandyryň, marka kömek ediň mahabat, şol sanda LOGO / kärhana giriş / artykmaç önüm maglumatlary we ş.m. Ni ...Koprak oka»

 • Hytaýda bedenterbiýe dabaralarynyň sanawy
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  Hytaýda bedenterbiýe dabaralarynyň sanawy IWF Hytaý Fitnes Festiwaly on ýyl bäri dowam edýär, akyl merkezi, ýaryş, baýrak gowşurylyş dabarasy, bilim, okuw, sport fitnes pudagy üçin interaktiw tejribe bilen birleşdirilen moda fitnes festiwalyny döretmäge hemişe ygrarly ...Koprak oka»

 • 2022-nji ýyldaky Hytaý fitnesine syn
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  2022-nji ýyldaky Hytaý Fitnes dabarasyna syn merkezi, täze senagatyň täzelenmegine kömek etmek üçin senagat tendensiýalarynyň ösüşine ünsi jemläň, “Milli fitnes” şygarynyň fonunda içerki fitnes pudagy täze janlylyk bilen şöhle saçýar ...Koprak oka»

 • Sergi maglumatlary
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

   Koprak oka»

 • 2022 IWF gutarýar, ýöne täze başlangyç!Geljek martda görüşeris!
  Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

  2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Nanjing halkara sergi merkezinde halkara fitnes sergisi üstünlikli tamamlandy!Bu ýylky pudakda köpden bäri garaşylýan sport we bedenterbiýe sergisi bolansoň, bu ýylky sergi gaty möhüm we garaşylýan zatlary ýerine ýetirýär.Gaýtalanýan o ...Koprak oka»