3 günlük mugt ýaşaýyş jaýy

 

2-3 gün mugt ýaşamak

(Giriş möhleti: 2024-nji ýylyň 15-nji ýanwary, 100 otag, ilki bilen hyzmat ediň.)

Gadyrly myhmanlar, sergä gatnaşyjylar we myhmanlar üçin professional fitnes platformasyny döretmek üçin mugt baglanyşyk üçin şu baglanyşyga basyp bilersiňiz.http://donnor.cn/yqg8hasaba alynmak.Uploadüklemeli materiallaryňyz aşakdaky ýaly :

1. Işewürlik ygtyýarnamasy

2. Iş başyna gelen şahadatnama

3. Sport / fitnes pudagynda işiňizi subut edýän islendik faýl

Programmanyň üstünlikli ýa-da e-poçta arkaly däldigini size habar bereris.Soraglaryňyz bar bolsa, Jenny hanym bilen e-poçta iberiňiwf@donnor.com.

Bellik:

1. Guramaçy diňe 3 günlük ýaşaýyş jaýyny öz içine alýar, goşmaça seneleri özüňiz tölemeli.

2. Myhmanhana otagy diňe tassyklama hatyny alanyňyzda saklanar.Tassyklama hatyňyzy getiriň, mugt ýaşamak üçin myhmanhana görkezip bilersiňiz.

3.Eger myhmanhana wagtynda baryp bilmeseňiz, tölegsiz gizlenip boljak 7 gün öň bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

ýüz tutma tertibi
pdf

Accommodationaşaýyş anketasy